10. jan. 2008

Anton Aškerc : Čaša nesmrtnosti

Literarna teorija

1. Pesem na pripoveduje o dogajanju. Kako imenujemo tako pesem?
a) lirska pesem
b) epska pesem
c) balada

2. Pesnik večkrat ponavlja isti soglasnik na začetku dveh ali več zaporednih besed. Tako ponavljanje imenujemo:
a) polni stik ali rima
b) samoglasniški stik ali asonanca
c) soglasniški stik ali aliteracija

3. Za katero vrsto glasovne figure (ponavljanja) gre v naslednjem verzu?
Verz:
Vlivaj vanjo vsak dan dela dobra…
a) rima
b) aliteracija
c) asonanca

4. Ponavljanje tiste besede ali tiste besedne skupine, ki hočemo z njo zbuditi posebno
pozornost, imenujemo ponavljanje ali iteracija.
Ugotovi besedno figuro oziroma vrsto ponavljanja besed oziroma besednih skupin v naslednjih verzih:
Verza:
V težkih mislih je kalif kordovski!
V težkih mislih tri pozove k sebi…

» Leka iščeš, mladi Abduraman,
leka rad bi, ki nesmrtnost daje…«

V obeh gre za:
a) podvojitev ali geminacijo
b) anaforo
c) epiforo
d) anadiplozo

5. Za katero besedno figuro pa gre v naslednjem verzu:
… čaka, čaka na čarovno pitje…
a) anadiplozo
b) epiforo
c) podvojitev ali geminacijo
d) anaforo


6. Za katero besedno figuro pa gre v naslednjem verzu:
… leka rad bi, ki nesmrtnost daje,
pil zdravilo, ki ti večnost daje?

e) anadiplozo
f) epiforo
g) podvojitev ali geminacijo
h) anaforo

7. V naslednjem verzu najdemo metaforo (besede v prenesenem, ne dobesednem pomenu):
… krasno jutro v izbo se smehlja mu, …
Za katero pesniško sredstvo gre:
a) primero ali komparacijo
b) o/ukrasni pridevek (pridevniško metaforo)
c) poosebitev ali personifikacijo
d) preimenovanje ali metonimijo

Ni komentarjev: