10. jan. 2008

Anton Aškerc : Čaša nesmrtnosti

Literarna teorija

1. Pesem na pripoveduje o dogajanju. Kako imenujemo tako pesem?
a) lirska pesem
b) epska pesem
c) balada

2. Pesnik večkrat ponavlja isti soglasnik na začetku dveh ali več zaporednih besed. Tako ponavljanje imenujemo:
a) polni stik ali rima
b) samoglasniški stik ali asonanca
c) soglasniški stik ali aliteracija

3. Za katero vrsto glasovne figure (ponavljanja) gre v naslednjem verzu?
Verz:
Vlivaj vanjo vsak dan dela dobra…
a) rima
b) aliteracija
c) asonanca

4. Ponavljanje tiste besede ali tiste besedne skupine, ki hočemo z njo zbuditi posebno
pozornost, imenujemo ponavljanje ali iteracija.
Ugotovi besedno figuro oziroma vrsto ponavljanja besed oziroma besednih skupin v naslednjih verzih:
Verza:
V težkih mislih je kalif kordovski!
V težkih mislih tri pozove k sebi…

» Leka iščeš, mladi Abduraman,
leka rad bi, ki nesmrtnost daje…«

V obeh gre za:
a) podvojitev ali geminacijo
b) anaforo
c) epiforo
d) anadiplozo

5. Za katero besedno figuro pa gre v naslednjem verzu:
… čaka, čaka na čarovno pitje…
a) anadiplozo
b) epiforo
c) podvojitev ali geminacijo
d) anaforo


6. Za katero besedno figuro pa gre v naslednjem verzu:
… leka rad bi, ki nesmrtnost daje,
pil zdravilo, ki ti večnost daje?

e) anadiplozo
f) epiforo
g) podvojitev ali geminacijo
h) anaforo

7. V naslednjem verzu najdemo metaforo (besede v prenesenem, ne dobesednem pomenu):
… krasno jutro v izbo se smehlja mu, …
Za katero pesniško sredstvo gre:
a) primero ali komparacijo
b) o/ukrasni pridevek (pridevniško metaforo)
c) poosebitev ali personifikacijo
d) preimenovanje ali metonimijo

Nekaj rešitve 1. KN

V kateri zbirki je izšla kratka pripoved Tržačan? V kateri zbirki je izšla črtica Mačkova očeta?

Kratka pripoved Tržačan je izšla v zbirki Med gorami, črtica Mačkova očeta pa v
zbirki Kmetske slike.

Za katero literarno sredstvo gre v tej povedi (glej podčrtani del) : » In kadar se je naš brezušesnik priplazil v naše središče, tedaj se je pričelo izza dreves, tu tanko, tam debelo, tu visoko, tam nežno, tu rahlo, tam razburjeno:« Brez ušesa ne boš šel v nebesa!« Obkroži ustrezen odgovor.

Obkroži ustrezen odgovor.
a) primera ali komparacija
b) kontrast ali nasprotje

Kaj je roman? Naštej značilnosti romana?

Roman je najobširnejše epsko delo v prozi.
Značilnosti so:
- številna poglavja,
- dogajanje je zapletene in zajema ponavadi daljše časovno obdobje,
- v njem nastopa množica književnih oseb,
- značaj osrednje se razvija v samem dogajanju romana.

Kaj vse je storil Marks Wulffing, da bi prepričal sodnike v resničnost svoje sodbe?

Neko nedeljo si je z ostrim nožem zarezal globoko v meča (zadnji, mišičasti del goleni). V majhno vrečko je spravil »dokaze«, in sicer kremen, igli in žeblja, prepojena s človeško krvjo.

Kaj je kronika? Kje ima beseda svoj izvor?
Kronika je nekakšen dnevnik, v katerega sproti zapisujemo pomembnejše dogodke po zaporedju dogajanja. Beseda kronika ima svoj izvor v grški chronos, kar pomeni čas.


Katere so značilnosti realizma? Kateri slovenski pripovedniki so ustvarjali takrat? Kakšen je realističen slog (način) pisanja? Kaj je zanj značilno?

Zgodbe so zajete iz resničnega življenja in da so napisane v realističnem pripovednem slogu –pisatelj piše kratko, zgoščeno, o stvareh poroča, jih ne olepšuje. Značilno je opazovanje in opisovanje resničnosti; stvari, ki se jih opisuje, se ne olepšuje. V tem literarnem obdobju so ustvarjali pisatelji Josip Jurčič, Ivan Tavčar in predvsem Janko Kersnik.


Kdo so osebe, ki nastopajo v črtici Mačkova očeta?

Stari Maček in njegov sin Jurij ter sin mladega Mačka., neka žena, sosed Matevžek in njegov sin, mladi Matevžek.


»Kakor sapa bil je pri starem grešniku, podrl ga na tla ter ga po vseh pravilih poštenih pretepov do dobrega premlatil.«

O kom teče v tej povedi beseda? Kaj vse se je še zgodilo po tem?

Beseda teče o čevljarju Sadarjevem Korlu, ki je rešil Tomažka pred Vrbarjevim
Matevžem.V bližini je delal Zavratarjev Mihola, ki ni hotel ničesar videti, zato Vrbarjev
Matevž še tožiti ni mogel. Tisto noč pa je umrl tržaški Tomažek.